آگهی مزایده شماره ۱-۱۴۰۰ فروش ۱۱ دستگاه کفی یدک ۳ محور

دانلود مدارک:

شرایط مزایده