هیئت مدیره

اعضای هیأت مدیره شرکت سیمان دشتستان

مهندس ایرج موسوی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره ، نماینده سیمان سپاهان

دکترمهدی آقابیگی

رئیس هیات مدیره ،نماینده توسعه سرمایه و صنعت غدیر

محمد غیثی

عضو هیأت مدیره ،نماینده سیمان داراب

عبدالرضا میری

عضوهیأت مدیره ، نماینده سیمان شرق

دکتر عبدالمحمد افروغ

عضوهیأت مدیره ، سرمایه گذاری استان آذرباییجان غربی